Uvedení do provozu

Uvedení kotle je seznam úkonů, které se provádějí při prvním spuštění kotle.
Ve většině případů jsou tyto úkony uvedeny v návodu na obsluhu daného kotle.

Uvedení do provozu kotle určité značky může provádět pouze servisní technik či organizace, která má oprávnění od výrobce. K ověření oprávnění můžete navštívit www stránky daného výrobce.

Dále je vyžadován kladný posudek nové nebo stávající kouřové cesty, na kterou je kotel připojen.
Na starý komín nelze nový kotel bez prohlídky komínového tělesa připojit!
Revize a připojení kotlů provádí specializované kominické firmy.
V případě, že se jedná o novou instalaci nebo pokud úprava starého plynovodu přesahuje přes 5m od stávajícího provedení starého plynovodu k novému kotli, je vyžadována také revize plynovodu na který je kotel připojen.

Co potřebujete k uvedení kotle do provozu:

 • Návod k obsluze nebo záruční list kotle či jiného výrobku.
 • Potvrzení záručního listu montážní firmou s razítkem a podpisem, včetně data instalace.
 • Revizní zprávu o připojení nového kotle na zrevidovanou kouřovou cestu (zajišťuje kominická firma).
 • Pro plynové kotle, revizní zprávu plynovodu s ohledem na odstavec výše.
 • Revizní zprávu na el. zásuvku pro kotel.

Nejčastější nedostatky zjištěné při uvádění kotle do provozu, které mají za následek, že kotel nelze spustit:

 • Chybně provedené připojení na rozvod topení. Každý výrobce v návodu na obsluhu uvádí doporučené schéma zapojení a montáž bezpečnostních prvků (filtry, pojistné ventily, ochlazovací smyčky, automatické odvzdušňovací hrnečky).
 • Chybně provedená montáž kotle s příslušenstvím - platí většinou u automatických kotlů na pevná paliva nebo peletky (kotel neodborně sestaven, absence kotlového tmelu ve spojích podavače paliva či ventilátoru). Podrobný postup montáže je uváděn v návodu kotle.
 • Nepředložena nebo neprovedena revize kouřové cesty.
 • Nepředložena nebo neprovedena revize plynovodu.
 • Nepředložena nebo neprovedena revize el. zásuvky kotle.
 • Nedostatečné výměna vzduchu v místnosti, kde je kotel instalován:
 • U plynových kotlů s atmosférickým hořákem na 1kW výkonu kotle = 10m³ výměny vzduchu za 1h (malé koupelny, atd.)
 • U kotlů na pevná paliva či peletky na 1kW výkonu kotle = 3,5m³ výměny vzduchu za hodinu.
  Neplatí pro kotle s uzavřenou spalovací komorou „turbo“.

Kotel, který je uveden do provozu pouze konečným uživatelem či instalační firmou většinou vykazuje závady, které jsou způsobeny neseřízením regulace či řídící kotlové jednotky s přidruženou regulací. U automatických kotlů je tento stav častější. Dochází k nedohořívání paliva nebo ke špatnému dávkování paliva. Takto uvedený kotel nelze reklamovat na záruku!!!